Általános Vásárlási feltételek

A METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., adószám: 10828663-2-44, cégjegyzékszám: 13 09 069282, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.metro.hu) az alábbiakban határozza meg azokat a vásárlási feltételeket, amelyek a nagykereskedelmi áruházaiban ("METRO áruházak") érvényesek.

 

 • A METRO-ban kínált áruk adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezetek (viszonteladók, vállalkozók, intézmények, orvosok, ügyvédek, őstermelők – a továbbiakban: Vásárló), valamint az általuk megnevezett nagykorú személyek (a továbbiakban: Vásárlásra jogosult) számára állnak rendelkezésre (a továbbiakban együtt: Kártyabirtokos).

 

 • A Kártyabirtokos a METRO szolgáltatásait jelen Általános Vásárlási Feltétel (a továbbiakban: ÁVF) rendelkezései szerint veheti igénybe. 

 

 • A METRO fenntartja a jogot, hogy jelen ÁVF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az új, módosított ÁVF akkor lép hatályba, amikor azt a www.metro.hu honlapon közzéteszik. A Kártyabirtokos a módosított ÁVF-et, annak hatálybalépését követően a következő vásárlás megtörténtével fogadja el. A feltételek jelentős változtatása esetén a módosításról a METRO a módosítás hatályba lépése előtt e-mailben is értesíti a Kártyabirtokost, amelyet a Kártyabirtokos a következő vásárlás teljesítésével fogad el.

 

 • A Kártyabirtokos csak érvényes vásárlói kártya felmutatásával léphet be a METRO áruházakba.

 

 • Bármilyen korú gyermek beléphet az áruházak területére nagykorú kísérő felügyelete mellett, aki felelős a kiskorú testi épségéért. Mindemellett a nagyfokú targoncás forgalom miatt fokozott figyelmet kérünk. A Vásárlásra jogosultak és kísérőik a saját testi épségükért felelősek.

 

 • Táskákat (kivéve kisméretű táskákat pl. autós- és övtáskát) tilos behozni a METRO áruházakba. Az áruház területén fénykép-, hang- és videofelvétel készítése csak a METRO áruház vezetésének előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

 

 • A METRO áruházak területére történő behajtás, belépés (ideértve a parkolót és a többi kültéri területet is), bármilyen eszközzel történő közlekedés és a szállítóeszközök használata a Kártyabirtokos és kísérői saját felelősségére történik. A parkolóban a mindenkori közlekedési szabályok érvényesek. 

 

 • A Vásárló felelősséget vállal azért, hogy csak az általa megnevezett, felhatalmazott Vásárlásra jogosultak vásárolnak a METRO áruházakban. A Vásárló köteles megtéríteni azokat a költségeket, illetve azt a kárt, amelyeket az általa megnevezett Vásárlásra jogosultak, illetve kísérőik a kártya helytelen használatával, illetve jelen Általános Vásárlási Feltételek megszegésével a METRO-nak okoznak. (Pl.: lopás, csalás, rongálás, a többi vásárló nyugalmának megzavarása).

 

 • A vásárlói kártya a METRO tulajdona marad. A vásárlásra jogosultnak a kártya elvesztését, illetve a Vásárló üzleti tevékenységében, címében, adataiban, a Vásárlásra jogosultak körében bekövetkezett változást haladéktalanul írásban jeleznie kell a METRO-nak. (e-mail: info@metro.co.hu, fax: +36-1/414-1288)

 

 • A vásárlói kártya érvényességét automatikusan elveszíti, amennyiben a kártyával magyarországi METRO áruházban az utolsó vásárlás után 24 hónapon keresztül, vagy a kártya kiváltást követően 12 hónapon keresztül nem történik vásárlás.

 

 • A METRO kártya másra nem átruházható, belépésre csak a kártyán szereplő személy jogosult.

 

 • A METRO Kereskedelmi Kft. jogosult a vásárlói kártya bármikor indoklás nélküli zárolására, illetve a Vásárlóval megkötött jelen szerződést bármikor megszűntetheti. A szerződés abban az esetben is megszűnik, amikor a Vásárló vállalkozását megszűnteti, illetve nem kap engedélyt tevékenységének továbbfolytatására. A szerződés megszűnése, illetve megszűntetése esetén a Kártyabirtokos a METRO áruházakban nem jogosult vásárlásra, illetve a vásárlói kártyát köteles a METRO-nak visszaszolgáltatni.

 

 • A számla átvételével, valamint az azon szereplő összeg készpénzben vagy bankkártyával történő kifizetésével a Kártyabirtokos elismeri az általa megvásárolt áruk átvételét. Az áru ellenértéke akkor téríthető vissza, ha azt a Kártyabirtokos a számlával együtt, eredeti csomagolásban hozza vissza, illetve az nem sérti a hatályos jogszabályokat.

 

 • A vásárolt áru hibája esetén a METRO a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint teljesíti a Kártyabirtokos jótállási vagy szavatossági körébe tartozó igényét. A szavatossági és jótállási feltételeket a termékhez csatolt jótállási jegyek tartalmazzák. A Kártyabirtokos a javítási szolgáltatások igénybevételét a jótállási jegyen feltüntetett szervizjegyzék alapján kezdeményezheti.

 

 • Jelen feltételek közül bármelyik érvénytelensége nem érinti a többi szerződési feltétel érvényességét.

 

 • A Vásárló köteles a kapcsolat felvételekor, jövedéki engedélyét vagy a jövedéki termék értékesítésére vonatkozó működési engedélyét bemutatni, illetve a METRO-t a működési engedélyének és a jövedéki engedélyének bármilyen változásáról késedelem nélkül tájékoztatni. A vevőnek a számla kiállítása előtt tájékoztatási kötelezettsége van, amennyiben, mint jövedéki nagykereskedő, vagy mint jövedéki kiskereskedő szeretne jövedéki terméket vásárolni. A jövedéki törvény értelmében 2017. július 1-től a jövedéki nagykereskedő készpénzben nem értékesíthet. A METRO a vevő kérésének megfelelően, vagy mint jövedéki nagykereskedő, vagy mint jövedéki kiskereskedő állítja ki a számlát az érvényben levő jövedéki szabályozásoknak megfelelve. A felsoroltak be nem tartása miatti a vevőt érintő hátrányos következményekért a METRO nem vállal felelősséget, számlamódosításra csak előzetes egyeztetés alapján, kivételes esetben van lehetőség.

 

 • A METRO által ajánlott árak napi árak. Az akciós árak a mindenkori készlet erejéig érvényesek.

 

 • Az adózás rendjéről szóló törvény a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók készpénzben teljesíthető kifizetéseit korlátozó rendelkezései értelmében a vállalkozások közötti 1.5 millió Ft feletti készpénzfizetést mind a fizetőnél mind az elfogadónál 20-20% mulasztási bírsággal sújthatja. A METRO Kereskedelmi Kft. esetében 1 számla egy szerződést jelent.

 

 • A vevő tudomásul veszi, hogy az ÁFA mentes közösségen belüli értékesítéshez a vevők előzetes átvizsgáláson vesznek részt. ÁFA mentes vásárlásra csak abban az esetben van mód, ha az átvizsgálás eredményeképpen a Gazdasági Igazgató engedélyezi az ÁFA mentes vásárlást a vevő részére. A döntés megszületéséig lehetősége van a vevőnek a vásárlásra, de a METRO ÁFA-t tartalmazó számlát állít ki a vevő részére. Ezen számlák esetében a számla módosítására és az ÁFA visszatérítésére nincsen lehetőség a későbbiekben sem.

 

 • A jelen ÁVF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

 • A Kártyabirtokos a kártya átvételével jelen feltételeket annak elolvasását és értelmezését követően önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.           
További ajánlataink
Kíváncsi nagyszerű ajánlatainkra?
akciós katalógusok
Ismerje meg legfrissebb ajánlatainkat az Ön számára.  
Katalógusok
Ne maradjon le aktuális ajánlatainkról!
Regisztráljon hírlevelünkre
Ismerje meg a legfrissebb ajánlatainkat.  
Hírlevél feliratkozás