Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Adatkezelési tájékoztató

I.    Bemutatkozás

A METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., adószám: 10828663-2-44, cégjegyzékszám: 13 09 069282, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.metro.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A METRO Kereskedelmi Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
•    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
•    2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
•    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
•    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

II.    Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a METRO Kereskedelmi Kft. végzi.
Név: METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.
Cégjegyzékszám: 13 09 069282
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10828663-2-44
Telefonszám: 0623509050
Email cím: info@metro.co.hu

III.    Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
METRO Kereskedelmi Kft.
dr. Tóth Krisztina adatvédelmi tisztviselő
2040 Budaörs, Keleti utca 3.
telefon: 06-23/508-366
email cím: adatvedelem@metro.co.hu

IV.    Fogalmak

1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
4.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8.    nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
15.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
16.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
17.    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18.    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
19.    adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

V.    Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

A METRO Kereskedelmi Kft. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A METRO Kereskedelmi Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.


a)    Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok

1.    METRO kártya igénylése papír alapon az áruházban
A kezelt adatok köre:    a vásárlásra jogosult neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, adószáma, cég adatai, a vásárló aláírása
Az adatkezelés jogalapja:    szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
Az adatkezelés célja:    METRO kártya kiváltása, üzleti kapcsolat létesítése, az egyes kapcsolattartási csatornák kiválasztása és engedélyezése
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó    A kártyaigénylő űrlap az Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V, cégjegyzékszám: 01 09 364901, adószám: 10973419-2-43) kerül archiválásra és tárolásra.
Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes

2.    Vásárlói adatok:
A kezelt adatok köre:    név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az adatkezelés célja:    Az áruházakban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:     a vásárlás adatai a METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére kerülnek továbbításra, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárháza.
Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16. cégjegyzékszám: 01 10 041585, Adószám: 10537914-4-44)
A számlák ellenőrzését a Metro Global Business Services Pvt. Ltd. (MIDC Kharadi, Knowledge Park, Pune, Maharashtra 411014, India) végzi.
A pénzügyi utalásokat a MIAG CV Amsterdam NL, Branch Baar (6341 Svájc, Baar, Neuhofstasse 4.) teljesíti.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozás:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

3.    Szállítói kapcsolattartó adatai
A kezelt adatok köre:    név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja:    szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés,
Az adatkezelés célja:    A szállítókkal történő kapcsolattartás
Az adatkezelés időtartama:    A szállítóval fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő 5 évig tároljuk.
Adattovábbítás:    A fenti adatokat a METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére kerülnek továbbításra, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárháza.
A számlák ellenőrzését a Metro Global Business Services Pvt. Ltd. (MIDC Kharadi, Knowledge Park, Pune, Maharashtra 411014, India) végzi, amely tevékenysége alatt látja a kapcsolattartó adatait.
A pénzügyi utalásokat a MIAG CV Amsterdam NL, Branch Baar (6341 Svájc, Baar, Neuhofstasse 4.) teljesíti.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozás:    B4 VALUE GmbH (DE-67663 KAISERLAUTERN, TRIPPSTADTER STRAßE 122. Németország)

Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes4.    Szállítói- és termékfelelősség vizsgálat
A kezelt adatok köre:    név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja:    szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés,
Az adatkezelés célja:    A szállítókkal történő kapcsolattartás, szállítói audit és termékvizsgálat
Az adatkezelés időtartama:    A termékspecifikációt a fogyaszthatósági idő lejártától számított 5 évig, amennyiben ez nem ismert, a termék utolsó eladásától számított 10 évig, vagy az utolsó beszállítástól számított 12 évig őrizzük meg.
Adattovábbítás:    A fenti adatokat a METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére kerülnek továbbításra, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárháza.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozás:    A vizsgálatokat a WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) és az SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Sirály u. 4.) végzik.
Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes

5.    Szavatosság, jótállás kezelése

A kezelt adatok köre:    érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett jogos érdeke (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja)
az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pont)
A jogos érdek meghatározása    Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt termék a használat teljes ideje alatt megfelelően működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás, kicserélés, pénzvisszafizetés).
Az adatkezelés célja:    Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatosság, jótállás teljesítése.
Az adatkezelés időtartama:    A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig
Adatfeldolgozó:    szervizpartnereink részére személyes adat nem kerül átadásra, így nem történik adatfeldolgozás
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes

6.    Panaszkezelés (írásban a panaszkönyvben, e-mailben, levélben, telefonon ügyfélszolgálaton, szóban vevőbejáraton)
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés
Az adatkezelés célja:    az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása
Az adatkezelés időtartama:    -    számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,
-    írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,
-    panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 5 év,
-    szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év,
-    ügyfélszolgálat által felvett hangfelvételt a felvétel napjától számított 5 évig őrizzük.
Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján

7.    Vásárlói balesetek

A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, baleset dátuma, időpontja, helye, esemény rövid leírása, orvosi ellátásra vonatkozó információk, esetleges tanúk adatai (név, cím)
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    METRO áruház területén történt baleset dokumentálása
Az adatkezelés időtartama:    a Ptk. 6:22. §- ban foglaltaknak megfelelően öt (5) év.
Adatfeldolgozó:    Marsh Kockázatkezelési, Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. V. em., Cégjegyzékszám: 01 09 264683, Adószám: 10857968-2-42)
Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes
Adattovábbítás:    nincs


8.    Áruházi vagyonvédelem (áruházi kamerarendszer)
A kezelt adatok köre:    képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §-a
Az adatkezelés célja:    az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető kilétének feltárása, valamint a jogsértések bizonyítása, az áruházak területére METRO kártya nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló balesetek kivizsgálása.
Az adatkezelés időtartama:    -    alapesetben 3 munkanap
-    azon felvételek esetében, amelyek pénzkezelési folyamatot rögzítenek 30 nap, vagy ha az adott felvétel felhasználásra kerül egy adott esemény kapcsán.
Adatkezelő:    Török Biztonsági Szolgálat Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u 38., Cégjegyzékszám: 01 09 364266, Adószám: 10964789-2-41)
B+B Vagyonőr Kft. (1118 Budapest, Regős utca 14.
Cégjegyzékszám: 01 09 467595, Adószám: 12129018-2-43)
A kamerák képének megtekintésére jogosultak köre:    A METRO Kereskedelmi Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint a Török Biztonsági Szolgálat Kft. és a B+B Vagyonőr Kft. erre jogosult munkavállalói.
A kamerák képének adathordozóra történő rögzítésére jogosultak köre:    A METRO Kereskedelmi Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint a Török Biztonsági Szolgálat Kft. és a B+B Vagyonőr Kft. erre jogosult munkavállalói.
A kamerafelvételen szereplő természetes személyek jogai    Az érintettek kérhetik a róluk készült felvételről másolat készítését, illetve kérhetik a felvétel törlését.
Adattovábbítás:     Hatóság vagy bíróság részére a szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében.
Az adattovábbítás jogalapja:    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261-265. §-ai, 309. § (1) bek., 315-317. §, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja, 78. § (3) bek.
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy az áruházak területén kívül a parkolókban is kamerák kerültek elhelyezésre, amelyek az áruházak bejárataira lettek irányítva, a parkolók területét nem figyeli.
b)    Online tevékenység

1.    METRO kártya kiváltása az interneten keresztül
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, adószám/adóazonosító
Az adatkezelés jogalapja:     az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    METRO kártya kiváltása, üzleti kapcsolat létesítése, az egyes kapcsolattartási csatornák kiválasztása és engedélyezése.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
Adatfeldolgozás:    nem történik

2.    metro.hu oldal használata
A kezelt adatok köre:    dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés időtartama:     honlap látogatói esetében egy hónap
Adattovábbítás:    A honlap üzemeltetője a METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország).
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

3.    metro.hu oldal cookie kezelése
A kezelt adatok köre:    dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    A honlapon sütik (cookies) kerülek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.
Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:
-    funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
-    feltétlenül szükséges cookie: Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz,
-    performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét,
-    ajánlat cookie: ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy akciós ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön igényeihez igazítva,
-    harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközöket alkalmazunk, úgy mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról.
Mivel a METRO nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.
Az adatkezelés időtartama:     A munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.
Adattovábbítás:     A honlap üzemeltetője a METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország).
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

4.    www.metro2018.hu oldal
A kezelt adatok köre:    vevői kártyaszám, név, email cím, telefonszám (opcionális)
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    az oldal az éppen aktuális online aktivitás támogatását szolgálja, jelenleg az új Általános Vásárlási Feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót érhetik el a vásárlók. Mindkét dokumentum –amennyiben szükséges – elfogadást követően letölthető.
Az adatkezelés időtartama:     a regisztrációt követő egy hónapon belül minden adat törlődik az oldalt üzemeltető szoftverről.
Adattovábbítás:    nem történik
Adatfeldolgozó:    az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. E. ép. 411., Cégjegyzékszám: 01 09 894910, Adószám: 14235384-2-43)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

5.    METRO applikáció
A kezelt adatok köre:    kártyaadatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám)
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    METRO kártya online használata, belépés és fizetés a METRO áruházakban
Az adatkezelés időtartama:    az applikáció letöltése egy kényelmi szolgáltatás, az abban megadott adatok már a kártya kiváltása során megadásra kerültek az érintett által, így ugyan azok a szabályok vonatkoznak az applikációban megadott adatokra, mint a kártyakiváltás folyamata során megadott adatok kezelésére.
Adattovábbítás:     A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    az applikáció fejlesztője és üzemben tartója az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. E. ép. 411., Cégjegyzékszám: 01 09 894910, Adószám: 14235384-2-43)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

6.    metroiroda.hu

A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, jelszó
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a
Az adatkezelés célja:    METRO áruház irodaszer részlegéről történő online rendelési felület, amely külön regisztrációhoz kötött.
Az adatkezelés időtartama:    Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    az oldal fejlesztője és üzemben tartója a WUNDERMAN Marketing Tanácsadó Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em., Cégjegyzékszám: 01 09 469973 Adószám: 12154302-2-43)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
A rendelés leadásával az oldal a METRO vevőnyilvántartó programjához hozzárendelve tárolja a vásárlás adatait.

7.    metromax.hu kiszállítás online felülete (az oldalról a rendelesleadas@metro.co.hu email címre adhatják le rendeléseiket)

A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, jelszó
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
Az adatkezelés célja:    A METRO áruházakból történő kiszállítás megrendelése, rendelések kezelése.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    az oldal fejlesztője és üzemben tartója a WUNDERMAN Marketing Tanácsadó Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em., Cégjegyzékszám: 01 09 469973 Adószám: 12154302-2-43)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

8.    Áruházi wifi hotspot szolgáltatás

A kezelt adatok köre:    A hálózat használata során a Felhasználó személyéről a Szolgáltató semmilyen adatot nem rögzít, nem kezel, míg az Invitech Megoldások Zrt. a hálózat megfelelő minőségű, zavartalan és jogszerű használatának biztosítása érdekében monitorozza a hálózatot. E körben a Felhasználó hálózati csatlakozásra használt eszközéről bizonyos adatok ugyanakkor automatikusan rögzítésre kerülnek annak biztosítása céljából, hogy a hálózat használata a Felhasználó számára igazi élményt és hatékony információforrást jelentsen, megkönnyítse annak használatát, illetve, hogy biztosítsa a hálózat működésének ellenőrzését, a visszaélések
megakadályozását és a hálózat zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
Rögzített adatok:
- használt eszköz azonosítói (pl. IP címe és MAC címe, illetve az eszköz neve, elnevezése [mely utalhat a felhasználóra], valamint az eszköz által használt kommunikációs port)
- a hálózatra kapcsolódás típusa, időpontja és időtartama.
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    METRO áruházak területén ingyenes wifi szolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés időtartama:     Az érintett általi használatot követő 6 hónapig.
Adattovábbítás:    nem történik
Adatfeldolgozó:    a wifi fejlesztője és üzemben tartója az Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4., Cégjegyzékszám: 13 10 041599, Adószám: 25568509-2-44)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

9.    Bónusz Program

A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, születési dátum
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az adatkezelés célja:    METRO Bonus Program keretein belül a Program tagjainak kedvezményeket biztosítunk. A Program tagjait nyilvántartjuk, kezeljük a Program során szerzett kedvezményeiket, azok beváltását. Az érintettek hozzájárulása esetén elemezzük a vásárlói szokásaikat, megkérdezzük a véleményüket a vásárlásaikról, a termékekről, direkt marketing levelekben tájékoztatjuk őket az aktuális akciókról.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    WEBIMPACT Informatikai, Kommunikációs és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 10., cégjegyzékszám: 11 09 014341, Adószám: 14472109-2-11)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

10.    Compliance Hotline (METRO compliance oldala)
A kezelt adatok köre:    Név (opcionálisan), lakcím (opcionálisan), e-mail cím, telefonszám (opcionálisan), a kifogásolt cselekmény leírása, a tanúk megnevezése (opcionálisan), a bejelentett üggyel érintett személy neve, címe, beosztása
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 14. § (1) bekezdése
Az adatkezelés célja:    METRO üzleti alapelvei szerinti működés fenntartása, a bejelentett esetek kivizsgálása
Az adatkezelés időtartama:    Az eljárás keretében a bejelentő és a bejelentéssel érintett személyek nevét, címét és egyéb a bejelentésben megadott, a bejelentés kivizsgálásához szükséges személyes adatait kezeli az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a törvény által előírt időtartamig. Ez utóbbi időtartam az alábbiak szerint alakul:
(a) ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül töröljük;
(b) ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeljük.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    Az eljárás keretében kezelt személyes adatokat a 2013. évi CLXV. törvény 16. § (1) bekezdésének második mondatára figyelemmel – a kezelt személyes adatok megfelelő védelmét biztosító szerződés alapján, valamint az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján továbbítjuk.
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

c)    Marketing tevékenységek

1.    Promóciók, aktivitások
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, adószám, vásárlás adatai
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja:    METRO áruházakban aktuális akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról történő értesítés az érintett által választott és engedélyezett csatornán.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    A nyereményjátékok lebonyolítója az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. E. ép. 411., Cégjegyzékszám: 01 09 894910, Adószám: 14235384-2-43)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
A nyereményjáték nyertesének neve és a nyereményátvételről készült fotó – annak érintett általi engedélyezése esetén – a METRO saját facebook oldalán kerül közzétételre.

2.    MM katalógus
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, vevőszám
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja:    METRO által kéthetente kiadott nyomtatott vagy elektronikus formátumú kiadvány Vásárló részére történő továbbítása, akciókról, aktuális promóciókról történő tájékoztatás
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    A katalógus nyomdai előállítója: LSC Communications Europe (ul. Obr. Modlina 11 | 30-733 Kraków, Poland)
A katalógus postai úton történő terjesztését a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) végzi.
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
3.    Direkt marketing levelek gyártása
A kezelt adatok köre:    cégnév, cég levelezési címe, kártyaszám, jogosult név, jogosult lakcím
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja:    A vásárlók tájékoztatása aktuális akciókról, promóciókról, vevőink reaktiválása.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    A levelek kiküldését a SZÓ-KÉP Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk u 24.) és az R-COPY PLUS Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1064 Budapest, Vörösmarty utca 46-48.) végzi.
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes


d)    Piackutatás
A kezelt adatok köre:    cégnév, kártyaszám, e-mail cím, telefonszám, fogyasztói/vásárlói szokások felmérése
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja:    METRO Áruházaiban vásárlásra jogosult személyek fogyasztói/vásárlói szokásainak felmérése
Az adatkezelés időtartama:    Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot. A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    Az online megkeresés során a szervert üzemelteti a freQuest Interaktív Média és Szoftverfejlesztő Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314. 1. ép. B. lház. III. em. 7.).
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
A piackutatást három módon valósítjuk meg:
(1)    Online, e-mailben történő megkeresés
(2)    Telefonos megkeresés a Társaság Contact Centerén keresztül vagy
(3)    Ügynökségen keresztül, amely csak és kizárólag publikus, bárki számára elérhető adatokból készít piackutatást a teljes magyar piacon.

e)    Közvélemény-kutatás NPS
A kezelt adatok köre:    név, e-mail cím, telefonszám, vásárlás adatai, a vásárló véleménye az áruházról és a termékekről
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja:    METRO Áruházaiban a Vásárlásra jogosult személyek email-ben történő megkeresése a legutóbbi vásárlásával kapcsolatban, ügyfél elégedettségi felmérés készítése. Amennyiben a vásárló megadja telefonszámát és hozzájárul, akkor telefonon keresztül megkeressük és elmondhatja véleményét az áruházról, a vásárlásaival kapcsolatban.
Az adatkezelés időtartama:    Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot. A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    Medallia Inc. (395 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94306 USA)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

Customer Satisfaction Programme (CSP)

A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő
Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja:    METRO Áruházaiban a Vásárlásra jogosult személyek telefonon történő megkeresése a legutóbbi vásárlásával kapcsolatban, ügyfél elégedettségi felmérés készítése
Az adatkezelés időtartama:    Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot. A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:     nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
f)    Kapcsolatfelvétel lehetséges csatornái

1.    metro.hu kapcsolat fül alatt található info@metro.co.hu email cím adatkezelése
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, vevőszám
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés
Az adatkezelés célja:    a METRO honlapon a Kapcsolat aloldal alatt található email címre érkező megkeresésekre válasz adása, szükség esetén a levél megválaszolása érdekében az érintett társosztály bevonása.
Az adatkezelés időtartama:    Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 5 évig őrizzük.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

2.    Contact Center telefonhívás rögzítése
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, vevőazonosító, vevő által elmondott panasz, kifogás rögzítése (amennyiben ilyen természetű a telefonhívás).
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés
Az adatkezelés célja:    A METRO által üzemeltetett Contact Centerbe beérkező telefonhívásokban elhangzott kérések, panaszok kivizsgálása, teljesítése.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a METRO kártyára való jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy az telefonhívásokat minőségbiztosítási célból rögzítjük. A hanganyagot tartalmazó adathordozó eszközt annak elkészítésétől számított 5 évig őrizzük. Jogosult a telefonbeszélgetés hanganyagáról másolatot, vagy annak leiratáról jegyzőkönyvet kérni. 
  
3.    A METRO Kereskedelmi Kft. által meghirdetett állásra történő jelentkezés
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, LinkedIn, Facebook, Twitter fiók (opcionális), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    METRO által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, a METRO saját toborzási rendszerébe (DaVinci, Taleo) történő regisztráció. Az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása.
A pályázó több csatornán tudja jelentkezését megtenni:
-    személyes bármelyik áruházunk vevőszolgálatán vagy a székhely (2040 Budaörs, Keleti utca 3.) recepcióján leadott önéletrajzával,
-    interneten keresztül a profession.hu vagy Linkedin oldalakon
-    a fejvadász cégeknél történő jelentkezéssel
Az adatkezelés időtartama:    Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított egy évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.
Adattovábbítás:    A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    Kelly Services Hungary Személyzeti Szolgáltató Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12. Kálvin Center, Múzeum szárny 5. em., cégjegyzékszám: 01 09 709774, adószám: 12914797-2-42)
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk online Önéletrajz feltöltés almenü regisztrációs kérdőívének kötelezően kitöltendő rovataiban szereplő adatok hiányában nem tudjuk felvenni Önt HR adatbázisunkba, mivel ezen információk a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.
Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.
NAIH szám: NAIH-58320/2012
g)    Gastroakadémia
A kezelt adatok köre:    név, e-mail cím, telefonszám, munkahely neve, beosztása, számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám, magánszemély esetén adóazonosító), METRO kártyaszám, ajándékutalvány beváltása esetén annak száma, aranykártyára való jogosultság.
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az adatkezelés célja:    a METRO Gastroakadémiájának valamelyik képzésén való részvétel dokumentálása. A résztvevők később – amennyiben a direkt marketing levelek fogadásához hozzájárultak – tájékoztatást kapnak a soron következő tréningekről.
Az adatkezelés időtartama:    A tréninget követő 5 évig tároljuk az adatokat. A tréningről kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.
Adattovábbítás:    nincs
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes
Tájékoztató személyes adatok védelméről - nyílt hónap
A METRO elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos hazai (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és EU-s (Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete) jogszabályi rendelkezések betartásával jár el. Az űrlap kitöltése során megadott név és lakcím adatok, továbbá email cím és telefonszám megadása önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag a napijegy kiállítása és az azzal történő vásárlás érdekében, az azokhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást. A napijegy kiváltásával neve és lakcíme, hozzájárulása esetén a megadott célra email címe és telefonszáma kerül rögzítésre rendszerünkben a nyílt napok ideje alatt. Vásárlása esetén a számlát (melynek kötelező tartalmi eleme a név és lakcím adat) törvényi kötelezettség alapján a bizonylat megőrzési idő (8 év) végéig tárolunk. Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelés keretében a METRO az adatokat a düsseldorfi központja részére megküldje. A METRO Kereskedelmi Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Adatfeldolgozásra nem kerül sor.
Ha úgy érzi, hogy Társaságunk megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza .
Amennyiben személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor az info@metro.co.hu email címen, illetve 2040 Budaörs, Keleti utca 3. szám alatti székhelyünkre küldött levél formájában vegye fel velünk a kapcsolatot.
NAIH nyilvántartási szám: NAIH -138 670 /201 8, NAIH-139249/2018, NAIH-139250/2018

VI.    Adatfeldolgozók adatai

Név: Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. E. ép. 411.
Adatfeldolgozási feladat: a metro applikáció, valamint a www.metro2018.hu oldal fejlesztője és üzemben tartója, valamint nyereményjátékok lebonyolítója

Név: WUNDERMAN Marketing Tanácsadó Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em.
Adatfeldolgozási feladat: a www.metroirda.hu és www.metromax.hu oldalak üzemeltetője


Név: B4 VALUE GmbH
Székhely: DE-67663 KAISERLAUTERN, TRIPPSTADTER STRAßE 122. Németország
Adatfeldolgozási feladat: Értesíti az adott partner a számlaeltérésről, a szállítók felé a megfelelő leveleket továbbítja elektronikus úton.

Név: COFACE Hungary Credit M. Service            
Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59.                                                    
Adatfeldolgozási feladat: Szállítók cégminősítése az üzleti kapcsolat létesítésének feltételeként, követelésbehajtás mind vevői, mind szállítói oldalon.

Név: HUMANIA HRS GROUP ZRT.                   
Székhely: 1118 Budapest, ELŐPATAK U. 78.                                           
Adatfeldolgozási feladat: Bérelt munkaerő közvetítés elvégzése.

Név: Secret Control GPS Kft.
Székhely: 1203 Budapest, Serény utca 4.
Adatfeldolgozási feladat:
   
Név: Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V,
Adatfeldolgozási feladat:    

Név: WEBIMPACT Informatikai, Kommunikációs és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Név: 2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 10.
Adatfeldolgozási feladat: metro bonus oldal üzemeltetése
Név: Marsh Kockázatkezelési, Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft.
székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. V. em.
Adatfeldolgozási feladat: biztosítási közvetítő

Név: Invitech Megoldások Zrt.
székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.,
Adatfeldolgozási feladat: áruházi wi-fi üzemeltetése

Név: LSC Communications Europe
székhely: ul. Obr. Modlina 11 | 30-733 Kraków, Poland
Adatfeldolgozási feladat: MM katalógus nyomdai előállítása

Név: Medallia Inc.
székhely: 395 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94306 USA
Adatfeldolgozási feladat: közvélemény-kutatási szerver üzemeltetője

Név: Kelly Services Hungary Személyzeti Szolgáltató Kft.
székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12. Kálvin Center, Múzeum szárny 5. em.
Adatfeldolgozási feladat: munkaerő felvételt megelőző folyamatokban (toborzás, kiválasztás) való részvétel, munkaerő-kölcsönzés
Név:  freQuest Interaktív Média és Szoftverfejlesztő Kft.
székhely:1037 Budapest, Bécsi út 314. 1. ép. B. lház. III. em. 7.
Adatfeldolgozási feladat: a piackutatás online formájának szerverét üzemelteti

Név:  Magyar Posta Zrt.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozási feladat: az MM katalógusok postai kézbesítése

Név: SZÓ-KÉP Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1158 Budapest, Késmárk u 24.
Adatfeldolgozási feladat: direkt marketing levelek kiküldése

Név: R-COPY PLUS Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 46-48.
Adatfeldolgozási feladat: az MM katalógusok postai kézbesítése

Név: WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Adatfeldolgozási feladat: szállítói- és termékfelelősség ellenőrzése

Név: SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 4.
Adatfeldolgozási feladat: szállítói- és termékfelelősség ellenőrzése


A METRO Kereskedelmi Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

VII.    Jogorvoslati lehetőségek

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
-    Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
-    Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
-     Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
-    Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
-    Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
-    Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
-    Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
-    Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a METRO Kereskedelmi Kft. elérhetőségein.
a.)    tájékoztatás:
Az érintett kérelmére a METRO Kereskedelmi Kft. tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

b.)    helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

c.)    adatok zárolása:
Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a METRO Kereskedelmi Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d.)    adat törlése:
A METRO Kereskedelmi Kft. a személyes adatot törli, ha:
-    kezelése jogellenes,
-    az érintett kéri,
-    a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
-    az adatkezelés célja megszűnt, vagy
-    az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
-    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
e.)    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A METRO Kereskedelmi Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

     

    Budaörs, 2018. március 28.