Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Általános Vásárlási Feltételek a METRO Kereskedelmi Kft. ("METRO") áruházaiban

A METRO az alábbiakban határozza meg azokat a vásárlási feltételeket, amelyek a METRO Kereskedelmi Kft. nagykereskedelmi áruházaiban érvényesek ("METRO áruházak").

 1. A METRO-ban kínált áruk adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezetek (viszonteladók, vállalkozók, intézmények, orvosok, ügyvédek, őstermelők - a továbbiakban: Vásárló), valamint az általuk megnevezett nagykorú személyek (a továbbiakban: Vásárlásra jogosult) számára állnak rendelkezésre (a továbbiakban együtt: Kártyabirtokos).
 2. A Kártyabirtokosok csak érvényes vásárlói kártya felmutatásával léphetnek be a METRO áruházakba.
 3. Bármilyen korú gyermek beléphet áruházaink területére nagykorú kísérő felügyelete mellett, aki felelős a kiskorú testi épségéért. Mindemellett a nagyfokú targoncás forgalom miatt fokozott figyelmet kérünk. A Vásárlásra jogosultak és kísérőik a saját testi épségükért felelősek.
 4. Táskákat (kivéve kisméretű táskákat pl. autós- és övtáskát) tilos behozni a METRO áruházakba. Az áruház területén fénykép-, hang- és videofelvétel készítése csak a METRO áruház vezetésének előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 5. A METRO áruházak területére történő behajtás, belépés (ideértve a parkolót és a többi kültéri területet is), bármilyen eszközzel történő közlekedés és a szállítóeszközök használata a Kártyabirtokos és kísérői saját felelősségére történik. A parkolóban a mindenkori közlekedési szabályok érvényesek.
 6. A Vásárló felelősséget vállal azért, hogy csak az általa megnevezett, felhatalmazott Vásárlásra jogosultak vásárolnak a METRO áruházakban. A Vásárló köteles megtéríteni azokat a költségeket, illetve azt a kárt, amelyeket az általa megnevezett Vásárlásra jogosultak, illetve kísérőik a kártya helytelen használatával, illetve jelen Általános Vásárlási Feltételek megszegésével a METRO-nak okoznak. (Pl.: lopás, csalás, rongálás, a többi vásárló nyugalmának megzavarása).
 7. A vásárlói kártya a METRO tulajdona marad. A vásárlásra jogosultnak a kártya elvesztését, illetve a Vásárló üzleti tevékenységében, címében, adataiban, a Vásárlásra jogosultak körében bekövetkezett változást haladéktalanul írásban jelezni kell a METRO-nak. (e-mail: info@metro.co.hu, fax: +36-1/414-1288).
 8. A vásárlói kártya érvényességét automatikusan elveszíti, amennyiben a kártyával magyarországi METRO áruházban az utolsó vásárlás után 24 hónapon keresztül, vagy a kártya kiváltást követően 12 hónapon keresztül nem történik vásárlás.
 9. A METRO Kereskedelmi Kft. jogosult a vásárlói kártya bármikor indoklás nélküli történő zárolására, illetve a Vásárlóval megkötött jelen szerződést bármikor megszűntetheti. A szerződés abban az esetben is megszűnik, amikor a Vásárló vállalkozását megszűnteti, illetve nem kap engedélyt tevékenységének továbbfolytatására. A szerződés megszűnése, illetve megszűntetése esetén a Kártyabirtokosok a METRO áruházakban nem jogosultak vásárlásra illetve a vásárlói kártyát kötelesek a METRO-nak visszaszolgáltatni.
 10. Amennyiben a Kártyabirtokos vagy kísérője, szándékosan vagy gondatlanul megbontja, felsérti a termékek gyűjtőcsomagolását, abban az esetben köteles az eredeti gyűjtőcsomagolásban lévő teljes mennyiséget megvásárolni.
 11. A számla átvételével, valamint az azon szereplő összeg készpénzben vagy bankkártyával történő kifizetésével a Kártyabirtokos elismeri az általa megvásárolt áruk átvételét. Az áru ellenértéke akkor téríthető vissza, ha azt a Kártyabirtokos a számlával együtt, eredeti csomagolásban hozza vissza, illetve az nem sérti a hatályos jogszabályokat.
 12. A vásárolt áru hibája esetén a METRO a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint teljesíti a Kártyabirtokos jótállási vagy szavatossági körébe tartozó igényét. A szavatossági és jótállási feltételeket a termékhez csatolt jótállási jegyek tartalmazzák. A Kártyabirtokos a javítási szolgáltatások igénybevételét a jótállási jegyen feltüntetett szervizjegyzék alapján kezdeményezheti.
 13. Jelen feltételek közül bármelyik érvénytelensége nem érinti a többi szerződési feltétel érvényességét.
 14. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlói kártya kibocsátásához a METRO-nak szolgáltatott adatokat, valamint a METRO által a vásárlás során a Vásárlótól és a Vásárlásra jogosultaktól szerzett információkat a METRO üzleti kapcsolat fenntartása érdekében illetve piackutatási célból kezelje, különös tekintettel a Kártyabirtokosok tájékoztatására szolgáló aktuális METRO ajánlatokra, amelyeket a METRO Kereskedelmi Kft a Kártyabirtokos által rendelkezésére bocsátott postai és elektronikus elérhetőségeken keresztül juttathat el a Vásárlóhoz.             
  A kártyabirtokos hozzájárul, hogy piackutatási célból a METRO a kártyabirtokos adatait (név, cím, telefonszám, e-mailcím) átadja a METRO számára piackutatást végző külső cégnek. A Kártyabirtokos jogosult az üzleti ajánlatok részére történő kiküldését megtiltani.  (Leiratkozási szándékát a Kártyabirtokos írásban a Központi Ügyfélszolgálatunkon jelezheti.  Központi ügyfélszolgálatunk részletes elérhetőségei a kapcsolatok menüpont alatt találhatók. E-mail: info@metro.co.hu, fax: +36-1/414/1288)            
  A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz is, hogy az adatkezelés keretében a METRO az adatokat a düsseldorfi központja részére megküldje. A METRO, illetve a piackutató cég az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.                
  A Vásárló kijelenti, hogy az általa megjelölt vásárlásra jogosultak az adataik 14. pontban meghatározott módon történő kezeléséhez hozzájárulásukat megadták.
 15. A Vásárló köteles a Metro-t a működési engedélyének és jövedéki engedélyének  bármilyen változásáról késedelem nélkül tájékoztatni.
 16. A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról a Metro-t kötelezi arra, hogy átvilágítsa azon vevőit, akik a törvényben meghatározott, vagy azt meghaladó összegű vásárlásukat készpénzben kívánják kifizetni. Vevő vállalja, hogy a kért dokumentumokat bemutatja és az átvilágítási intézkedésnek aláveti magát, valamint hogy az átvilágítás során megadott adatokban történő változásról – a tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül – a Metro-t tájékoztatja.
 17. A METRO által ajánlott árak napi árak. Az akciós árak a mindenkori készlet erejéig érvényesek.
 18. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek a Magyarországon hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 19. A Kártyabirtokosok a kártya átvételével jelen feltételeket annak elolvasását és értelmezését követően - önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el.
 20. 2013. január 1-jei hatállyal a vállalkozások közötti 1.5 millió Ft feletti készpénzfizetést mind a fizetőnél mind az elfogadónál 20-20% mulasztási bírsággal sújthatja az adózás rendjéről szóló törvény. Egy szerződés esetén a limitet havi szinten kell vizsgálni, viszont a Metro Kereskedelmi Kft. esetében 1 számla = egy szerződés.  Vonatkozó törvény: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2013. január elsejétől hatályos 38. § (3a) - (3b) bekezdései, valamint 172. § (20f) bekezdéseiben szereplő, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók készpénzben teljesíthető kifizetéseit korlátozó rendelkezések.