Legyen a vásárlónk!

Igényeljen METRO kártyát!

Vásárlással kapcsolatos tudnivalók

vasarlas_940x200


Általános Vásárlási Feltételek a METRO Kereskedelmi Kft. ("METRO") áruházaiban

A METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., adószám: 10828663-2-44, cégjegyzékszám: 13 09 069282, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.metro.hu) az alábbiakban határozza meg azokat a vásárlási feltételeket, amelyek a nagykereskedelmi áruházaiban („METRO áruházak”) érvényesek.

 

 1. A METRO-ban kínált áruk adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezetek (viszonteladók, vállalkozók, intézmények, orvosok, ügyvédek, őstermelők – a továbbiakban: Vásárló), valamint az általuk megnevezett nagykorú személyek (a továbbiakban: Vásárlásra jogosult) számára állnak rendelkezésre (a továbbiakban együtt: Kártyabirtokos).
   
 2. A Kártyabirtokos a METRO szolgáltatásait jelen Általános Vásárlási Feltétel (a továbbiakban: ÁVF) rendelkezései szerint veheti igénybe.

 3. A METRO fenntartja a jogot, hogy jelen ÁVF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az új, módosított ÁVF akkor lép hatályba, amikor azt a www.metro.hu honlapon közzéteszik. A Kártyabirtokos a módosított ÁVF-et, annak hatálybalépését követően a következő vásárlás megtörténtével fogadja el. A feltételek jelentős változtatása esetén a módosításról a METRO a módosítás hatályba lépése előtt e-mailben is értesíti a Kártyabirtokost, amelyet a Kártyabirtokos a következő vásárlás teljesítésével fogad el.

 4. A Kártyabirtokos csak érvényes vásárlói kártya felmutatásával léphet be a METRO áruházakba.

 5. Bármilyen korú gyermek beléphet az áruházak területére nagykorú kísérő felügyelete mellett, aki felelős a kiskorú testi épségéért. Mindemellett a nagyfokú targoncás forgalom miatt fokozott figyelmet kérünk. A Vásárlásra jogosultak és kísérőik a saját testi épségükért felelősek.

 6. Táskákat (kivéve kisméretű táskákat pl. autós- és övtáskát) tilos behozni a METRO áruházakba. Az áruház területén fénykép-, hang- és videofelvétel készítése csak a METRO áruház vezetésének előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

 7. A METRO áruházak területére történő behajtás, belépés (ideértve a parkolót és a többi kültéri területet is), bármilyen eszközzel történő közlekedés és a szállítóeszközök használata a Kártyabirtokos és kísérői saját felelősségére történik. A parkolóban a mindenkori közlekedési szabályok érvényesek. 

 8. A Vásárló felelősséget vállal azért, hogy csak az általa megnevezett, felhatalmazott Vásárlásra jogosultak vásárolnak a METRO áruházakban. A Vásárló köteles megtéríteni azokat a költségeket, illetve azt a kárt, amelyeket az általa megnevezett Vásárlásra jogosultak, illetve kísérőik a kártya helytelen használatával, illetve jelen Általános Vásárlási Feltételek megszegésével a METRO-nak okoznak. (Pl.: lopás, csalás, rongálás, a többi vásárló nyugalmának megzavarása)

 9. A vásárlói kártya a METRO tulajdona marad. A vásárlásra jogosultnak a kártya elvesztését, illetve a Vásárló üzleti tevékenységében, címében, adataiban, a Vásárlásra jogosultak körében bekövetkezett változást haladéktalanul írásban jeleznie kell a METRO-nak. (e-mail: info@metro.co.hu, fax: +36-1/414-1288)

 10. A vásárlói kártya érvényességét automatikusan elveszíti, amennyiben a kártyával magyarországi METRO áruházban az utolsó vásárlás után 24 hónapon keresztül, vagy a kártya kiváltást követően 12 hónapon keresztül nem történik vásárlás.

 11. A METRO kártya másra nem átruházható, belépésre csak a kártyán szereplő személy jogosult.

 12. A METRO Kereskedelmi Kft. jogosult a vásárlói kártya bármikor indoklás nélküli zárolására, illetve a Vásárlóval megkötött jelen szerződést bármikor megszűntetheti. A szerződés abban az esetben is megszűnik, amikor a Vásárló vállalkozását megszűnteti, illetve nem kap engedélyt tevékenységének továbbfolytatására. A szerződés megszűnése, illetve megszűntetése esetén a Kártyabirtokos a METRO áruházakban nem jogosult vásárlásra, illetve a vásárlói kártyát köteles a METRO-nak visszaszolgáltatni.

 13. A számla átvételével, valamint az azon szereplő összeg készpénzben vagy bankkártyával történő kifizetésével a Kártyabirtokos elismeri az általa megvásárolt áruk átvételét. Az áru ellenértéke akkor téríthető vissza, ha azt a Kártyabirtokos a számlával együtt, eredeti csomagolásban hozza vissza, illetve az nem sérti a hatályos jogszabályokat.

 14. A vásárolt áru hibája esetén a METRO a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint teljesíti a Kártyabirtokos jótállási vagy szavatossági körébe tartozó igényét. A szavatossági és jótállási feltételeket a termékhez csatolt jótállási jegyek tartalmazzák. A Kártyabirtokos a javítási szolgáltatások igénybevételét a jótállási jegyen feltüntetett szervizjegyzék alapján kezdeményezheti.

 15. Jelen feltételek közül bármelyik érvénytelensége nem érinti a többi szerződési feltétel érvényességét.

 16. A Vásárló köteles a kapcsolat felvételekor, jövedéki engedélyét vagy a jövedéki termék értékesítésére vonatkozó működési engedélyét bemutatni, illetve a METRO-t a működési engedélyének és a jövedéki engedélyének bármilyen változásáról késedelem nélkül tájékoztatni. A vevőnek a számla kiállítása előtt tájékoztatási kötelezettsége van, amennyiben, mint jövedéki nagykereskedő, vagy mint jövedéki kiskereskedő szeretne jövedéki terméket vásárolni. A jövedéki törvény értelmében 2017. július 1-től a jövedéki nagykereskedő készpénzben nem értékesíthet. A METRO a vevő kérésének megfelelően, vagy mint jövedéki nagykereskedő, vagy mint jövedéki kiskereskedő állítja ki a számlát az érvényben levő jövedéki szabályozásoknak megfelelve. A felsoroltak be nem tartása miatti a vevőt érintő hátrányos következményekért a METRO nem vállal felelősséget, számlamódosításra csak előzetes egyeztetés alapján, kivételes esetben van lehetőség.

 17. A METRO által ajánlott árak napi árak. Az akciós árak a mindenkori készlet erejéig érvényesek.

 18. Az adózás rendjéről szóló törvény a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók készpénzben teljesíthető kifizetéseit korlátozó rendelkezései értelmében a vállalkozások közötti 1.5 millió Ft feletti készpénzfizetést mind a fizetőnél mind az elfogadónál 20-20% mulasztási bírsággal sújthatja. A METRO Kereskedelmi Kft. esetében 1 számla egy szerződést jelent.

 19. A vevő tudomásul veszi, hogy az ÁFA mentes közösségen belüli értékesítéshez a vevők előzetes átvizsgáláson vesznek részt. ÁFA mentes vásárlásra csak abban az esetben van mód, ha az átvizsgálás eredményeképpen a Gazdasági Igazgató engedélyezi az ÁFA mentes vásárlást a vevő részére. A döntés megszületéséig lehetősége van a vevőnek a vásárlásra, de a METRO ÁFA-t tartalmazó számlát állít ki a vevő részére. Ezen számlák esetében a számla módosítására és az ÁFA visszatérítésére nincsen lehetőség a későbbiekben sem.

 20. A jelen ÁVF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 21. A Kártyabirtokos a kártya átvételével jelen feltételeket annak elolvasását és értelmezését követően önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.