Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

I.Bemutatkozás

A METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., adószám: 10828663-2-44, cégjegyzékszám: 13 09 069282, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.metro.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A METRO Kereskedelmi Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 

• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

 

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

 

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 

Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.

 

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

 

II. Adatkezelő

 

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a METRO Kereskedelmi Kft. végzi.

 

Név: METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.

 

Cégjegyzékszám: 13 09 069282

 

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 

Adószám: 10828663-2-44

 

Telefonszám: 0623509050

 

Email cím: info@metro.co.hu

 

 

III. Adatvédelmi tisztviselő

 

Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

METRO Kereskedelmi Kft.

 

2040 Budaörs, Keleti utca 3.

 

telefon: 06-23/508-366

 

email cím: adatvedelem@metro.co.hu

 

 

 

A METRO Kereskedelmi Kft. által meghirdetett állásra történő jelentkezés

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, LinkedIn, Facebook, Twitter fiók (opcionális), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

 

Az adatkezelés célja: METRO által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, a METRO saját toborzási rendszerébe (DaVinci, Taleo) történő regisztráció. Az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása.

 

A pályázó több csatornán tudja jelentkezését megtenni:

 

- személyes bármelyik áruházunk vevőszolgálatán vagy a székhely (2040 Budaörs, Keleti utca 3.) recepcióján leadott önéletrajzával,

 

- interneten keresztül a profession.hu vagy Linkedin oldalakon

 

- a fejvadász cégeknél történő jelentkezéssel

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított egy évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.

 

Adattovábbítás:

 

A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

 

Adattovábbítás jogalapja:

 

az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján

 

Adatfeldolgozó: nincs

 

Közös adatkezelő:  Kelly Services Hungary Személyzeti Szolgáltató Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12. Kálvin Center, Múzeum szárny 5. em., cégjegyzékszám: 01 09 709774, adószám: 12914797-2-42)

 

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk online Önéletrajz feltöltés almenü regisztrációs kérdőívének kötelezően kitöltendő rovataiban szereplő adatok hiányában nem tudjuk felvenni Önt HR adatbázisunkba, mivel ezen információk a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.

 

Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

 

NAIH szám: NAIH-58320/2012

 

Jogorvoslat

 

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a III. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

 

• Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

 

• Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

 

• A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

 

• Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),

 

• Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

 

• Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

 

• Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

 

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: 06.1.391.1400

 

Fax: 06.1.391.1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

2018. május 2.